Geschiedenis en het tot stand komen van een:

 

Sport- en Jeugdcluster Engelen   

 

 

In maart  2005 heeft De Bestuursdraad Engelen/Bokhoven (Jan Janssen)  en De Schuilplaats (John Cornelissen) een brainstorm gesprek gehad of het mogelijk was om voor de Schuilplaats een groter ruimte te vinden.

Op dat moment werd de nieuwe sporthal gebouw (nu Engelerhout) met een prachtige foyer er bij waar nog geen invulling voor was. Ook waren er al voorbereiding omtrent het Wijkspeelplek voor 12+ de ideale plek voor het jongerencentrum.  Dit was het moment voor de Schuilplaats om te kijken wat de mogelijkheden waren. Maar helaas dit was niet haalbaar, Daarna is de Bestuursraad gaan kijken voor andere alternatieven.  En met inspanning van Jan Janssen is het idee op tafel gekomen om serieus te kijken naar een ander gebouw. Omdat verschillende partijen  in Engelen met ruimte gebrek kampten. In het jaar 2006 is er veel gepraat, ideeën op tafel gelegd en uiteindelijk zijn er serieuze plannen gekomen om samen met een aantal partijen uit het dorp een nieuw gebouw te gaan bouwen.

 

=============================================================================

 

Multifunctionele accommodatie stapje dichterbij

april 2007

 

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering heeft het bestuur van FC Engelen groen licht gekregen om door te gaan met de ontwikkeling van het plan om te komen tot een multifunctionele accommodatie op het sportpark. Daarin zouden behalve sport ook jongerenwerk en kinderopvang een plek kunnen krijgen. Circa veertig leden kwamen op de been om te horen welke plannen er worden gesmeed. Zij stemden er vervolgens in grote meerderheid mee in dat het bestuur verder gaat op de ingeslagen weg.

 

Die weg is nog lang, zo merkte bestuurslid Paul Buitenhek op, die verschillende scenarios presenteerde. Op zijn vroegst in het seizoen 2008-2009 zal met verbouw of nieuwbouw van de accommodatie kunnen worden gestart. Voorzitter Albert van de Wetering onderstreepte dat de club een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt en dat een belangrijk deel van de achterban niet alleen baat zou hebben bij een mooiere accommodatie maar ook dankbaar gebruik zou gaan maken van nieuwe voorzieningen in de sfeer van kinderopvang en jongerenwerk.  Als alles volgens plan verloopt zullen de partijen die met elkaar rond de tafel zitten na de zomer met elkaar en een convenant sluiten waarin de samenwerking wordt geregeld. Tegen die tijd zullen de leden van de voetbalclub opnieuw worden geraadpleegd. De bestuursraad hield daags na de ledenvergadering eveneens in de kantine van FC Engelen voor bewoners een informatieve bijeenkomst. Daar kwam slechts een handjevol geïnteresseerden op af. Het waren met name bewoners uit de directe omgeving van het sportpark. Zij riepen de bestuursraad op om bij de uitwerking van de plannen ook goed rekening te houden met hun belangen en te zoeken naar mogelijkheden om de toename van de verkeersbewegingen rond het sportpark in goede banen te leiden.

 

 ================================================================================ 

Unieke samenwerking op komst in Engelen;  10 juni 2007

Drie partijen uit Engelen, kinderopvang Eijgenwijze, voetbalvereniging FC Engelen en jeugd en jongeren werk De Schuilplaats ondertekenen intentieovereenkomst sport- en jeugdcluster Engelen.

 

Tijdens het bezoek van het college van B&W van ’s-Hertogenbosch, op woensdag 20 juni a.s., zal een intentieovereenkomst sport- en jeugdcluster Engelen worden ondertekend door buitenschoolsopvang Eijgenwijze, jeugd en jongerenwerk De Schuilplaats en voetbalvereniging FC Engelen. De ondertekening die zal plaatsvinden met steun van de Bestuursraad,  staat symbool voor een unieke samenwerking die tot stand komt in Engelen. Na ondertekening zal de verklaring, met het rapport “Strategische verkenning Sport- en jeugdcluster Engelen”

aan het college van B&W van ’s-Hertogenbosch worden aangeboden

Afbeelding FC Engelen 

 

Tussen de deelnemers FC Engelen, De Schuilplaats en buitenschoolsopvang Eijgenwijze blijkt een goede synergie mogelijk voor een gezamenlijke huisvesting. Het realiseren van een gecombineerde nieuwbouw geeft besparing op het ruimtegebruik en daarmee de bouwkosten en is dus voor alle deelnemers interessant.

In deze studie zijn verschillende varianten gedefinieerd. Alle betrokkenen zijn overtuigd dat de realisatie van een Sport- en Jeugdcluster in Engelen een kwaliteitsimpuls is voor het totale aanbod van maatschappelijke voorzieningen . Een aantal zich voordoende en aandienende (maatschappelijke) problemen kunnen hierdoor opgelost worden. Vanuit alle partijen is er groot draagvlak voor het plan en de wil om het te laten slagen is groot.

 

De participanten initiatiefnemers hebben, o.l.v. de voorzitter van de Bestuursraad  Jan Janssens, vanaf de tweede helft 2006, met elkaar vast gesteld dat op het gebied van vrije tijd en welzijn e.e.a. te verbeteren valt in Engelen. Vooral het samenbrengen van verschillende noden en belangen hebben geleid tot het bundelen van krachten. De partijen hebben i.s.m. de Bestuursraad en de wijkmanager van de gemeente en de betrokken afdelingen (sport, jeugd, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs), een strategische verkenning uitgevoerd naar de verschillende belangen, wensen en behoeften. Een aantal organisaties heeft structureel gebrek aan ruimte, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ieder voor zich is onvoldoende in staat om dit op te lossen. Er is te weinig ruimte beschikbaar in Engelen. Zo heeft FC Engelen wel de ruimte, maar onvoldoende de middelen om de eigen accommodatie uit te breiden. Groeit De Schuilplaats uit haar jasje en zit op een onhandige plek en zoekt Eijgenwijze uitbreiding i.v.m. de enorme stijging van de vraag naar buitenschoolse opvang Hoewel de kosten aanzienlijk zijn, zijn alle betrokken partijen voorstaander van een nieuwbouwvariant, waarbij direct wordt ingestoken op een kwalitatief hoogwaardige oplossing (zowel functioneel als technisch). De intentieovereenkomst moet ruimte bieden om door te starten met een haalbaarheidstudie naar de meest optimale variant Deze studie moet leiden tot een financieel, kwalitatief en maatschappelijk haalbaar plan. De partijen koersen op eind 2007 om een dergelijk onderzoek af te ronden en kunnen presenteren.

 

Partijen;                                aanspreekpunt

BSO Eijgenwijze                   Charlotte van Rooij (directeur)

De Schuilplaats                     Erik Kruisheer (Voorzitter )

FC Engelen                           Albert v.d. Wetering (Voorzitter)

Bestuursraad                        Jan Janssens (Voorzitter)

Gemeente                            Riekje Bosch wijkmanager

 

 

=============================================================================

 

Strategische verkenning afgerond

Partners sport- en jeugdcluster tekenen intentieverklaring

20 Juni 2007,  Tijdens het werk bezoek van het college van B&W aan Engelen en Bokoven afgelopen woensdag is een intentieverklaring getekend voor de realisatie van een sporten jeugdcluster op het sportpark aan De Taling in Engelen. Vertegenwoordigers van buitenschoolse opvang Eijgenwijze, jeugd en jongerenwerk De Schuilplaats, voetbalvereniging FC Engelen en bestuursraad hebben ten overstaan van het college officieel  met elkaar afgesproken verder te werken aan een gezamenlijke multifunctionele voorziening. De verklaring werd, samen met een rapport waarin de betrokken partijen de resultaten van een strategische verkenning hebben neergelegd, aan het college aangeboden. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat er van de zijde van de gemeente constructief zal worden bijgedragen aan de realisatie van de plannen.

 

De betrokken partners hebben sinds vorig najaar in regelmatig terugkerende bijeenkomsten met elkaar gesproken en vastgesteld dat er op het gebied van vrije tijd en welzijn het nodige verbeterd kan worden. Ook de gemeente werd via de wijkmanager en via ambtenaren van verschillende afdelingen al snel bij de besprekingen betrokken. De strategische verkenning die werd uitgevoerd, gaat met name in op de verschillende belangen, wensen en behoeft en. Alle organisaties hebben structureel gebrek aan ruimte, zowel kwalitatief als kwantitatief maar ieder voor zich is onvoldoende in staat om dit op te lossen. Er is te weinig ruimte beschikbaar in Engelen. Zo heeft FC Engelen wel de ruimte, maar onvoldoende de middelen om de eigen accommodatie uit te breiden, groeit De Schuilplaats uit haar jasje en zit op een onhandige plek en zoekt Eijgenwijze uitbreiding i.v.m. de enorme stijging van de vraag naar buitenschoolse opvang, m.n. door de groei van de Haverleij. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er voor FC Engelen, De Schuilplaats en BSO Eijgenwijze goede mogelijkheden zijn voor een

gezamenlijke huisvesting. Het gezamenlijk realiseren van een nieuwbouw geeft besparing op de bouwkosten en is voor alle deelnemers interessant.

 

Er is op verschillende varianten gestudeerd maar nog geen definitieve keuze gemaakt. Alle betrokkenen zijn overtuigd dat de realisatie van een Sport- en Jeugdcluster in Engelen een kwaliteitsimpuls is voor het totale verzorgingsgebied. Een aantal zich voordoende en aandienende (maatschappelijke) problemen kunnen hierdoor opgelost worden. Vanuit alle partijen is er groot draagvlak voor het plan en de wil om het te laten slagen is groot. Eerder heeft ook Medi-fitness belangstelling getoond om mee te doen, maar deze is vooralsnog afgehaakt. Daarmee is de kans dat de nieuwe accommodatie ook een fitnessruimte omvat overigens nog niet verkeken. Die optie houden de partijen voorlopig wel open.

 

Hoewel de kosten aanzienlijk zijn, zijn alle betrokken partijen voorstaander van een nieuwbouwvariant, waarbij direct wordt ingestoken op een kwalitatief goede oplossing. De intentieverklaring die nu is getekend, maakt een verdere uitwerking van de plannen mogelijk. Dat is wat nu te gebeuren staat. Maar dat niet alleen.

Er zal ook een financiële actie worden gestart om de benodigde middelen voor deze nieuwe dorpsvoorziening bij elkaar te krijgen. Om vaart te maken op beide fronten, willen de partijen graag professionele krachten inschakelen en om dat mogelijk te maken is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie. Voor het einde van het jaar moet duidelijk worden of er volgend jaar gebouwd kan gaan worden en welk ambitieniveau haalbaar is.

 

============================================================================
Gemeente onderzoekt mogelijkheden
Mogelijk ook een vestiging van Antonius Abt in Engelen


augustus 2007,  Hoewel de school nog maar een paar jaar geleden geopend werd, is de jenaplanschool in het Slot Haverleij nu al helemaal uit zijn jasje gegroeid. De schoolleiding en de gemeente hebben dit natuurlijk zien aankomen en zijn, samen met de bestuursraad, al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Allereerst is gekeken in het Slot zelf, vervolgens in andere delen van de Haverleij. En nu is ook Engelen in beeld gekomen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om een dependance van de school aan te haken bij de plannen voor een multifunctionele voorziening in het sportpark. Binnen afzienbare tijd moet duidelijk worden welke optie het meest reëel is.

 

De school wil het liefst in de Haverleij blijven en heeft een voorkeur voor vestiging vlakbij het Engelermeer aan de Langenkamp. De gemeente lijkt op het ogenblik meer gecharmeerd van vestiging op het sportpark. De partijen die het voortouw hebben genomen bij de ontwikkeling van het plan voor een multifunctionele voorziening in het sportpark staan daar enigszins aarzelend, maar niet afwijzend tegenover. Enerzijds kan de realisatie van het plan van de bestuursraad, FC Engelen, jeugd- en jongerenwerk van De Schuilplaats en buitenschoolse opvang Eijgenwijze in een stroomversnelling komen door de verbreding met een onderwijsfunctie. Anderzijds betekent de eventuele toevoeging van een onderwijsinstelling aan de multifunctionele voorziening ook een grotere druk op de beschikbare ruimte. Niet alleen de gemeente, maar alle betrokken partijen breken zich momenteel het hoofd over de kansen, mogelijkheden en problemen van eventuele clustering in het sportpark. Het is ook niet eenvoudig om de belangen van allerlei gebruikers en bewonersgroepen met elkaar te verzoenen. De inwoners van Engelen, Bokhoven en Haverleij willen voor hun kleine kinderen graag een school in de buurt, maar ook voorzieningen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur wil optimale mogelijkheden om vanuit het specifieke eigen onderwijsconcept het onderwijs te verzorgen. De buitenschoolse opvang wil zich graag vestigen in de nabijheid van school- en sportvoorzieningen.

 

De opgroeiende jeugd wil een eigen plek met een eigen sfeer. De voetbalclub wil zijn leden een goede accommodatie bieden en wil er natuurlijk graag voor waken dat het medegebruik van de ruimte in het sportpark de eigen identiteit in gevaar brengt. En de mensen die in de omgeving van het sportpark wonen, willen op hun beurt vanzelfsprekend zoveel mogelijk rust in de buurt en verkeersveiligheid op straat. Het zijn allemaal gerechtvaardigde wensen en belangen waar rekening mee moet worden gehouden.

Nijpend ruimtegebrek
Er zijn nog altijd verschillende locaties in beeld en besluitvorming is nog niet aan de orde, maar kan en zal niet lang op zich laten wachten, want de ruimtenood van de Antonius Abt is nijpend en datzelfde geldt voor de buitenschoolse opvang van Kanteel die eveneens gebruik maakt van de schoollokalen aan het Oberonplein in het Slot. De problematiek rond de wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang in het Slot werd pas nog breed uitgemeten in het NOS-journaal. Er zal hoe dan ook m.i.v. het schooljaar 2008-2009 een noodvoorziening moeten worden getroffen om het groeiend aantal leerlingen een plek te kunnen geven.

 

Grenzen aan de groei
Voor de onstuimige groei van de Antonius Abt school zijn twee belangrijke verklaringen. Ten eerste zijn er veel meer gezinnen met kinderen in de Haverleij komen wonen dan ooit was becijferd. Ten tweede heeft de school een concept dat aanslaat. Er komen ook meer en meer kinderen van buiten de Haverleij op de Antonius Abt af. Niet alleen vanuit Engelen en Bokhoven trekt de populaire school leerlingen. Ook vanuit andere delen van de stad en omringende gemeenten brengen ouders hun kinderen. De groeiende vraag naar buitenschoolse opvang hangt direct samen met het groeiend leerlingenaantal en met de toegenomen participatie op de arbeidsmarkt. In steeds meer gezinnen werken beide ouders buitenshuis. Om te voorkomen dat de school nog eerder dan verwacht, of straks na uitbreiding opnieuw, uit zijn voegen barst zou de bestuursraad graag zien dat de jenaplanschool vanaf nu alleen nog nieuwe leerlingen uit het eigen verzorgingsgebied aanneemt (Engelen, Bokhoven en Haverleij), want ook al vormen de leerlingen die van verder weg komen een kleine minderheid binnen de totale leerlingenpopulatie van de school, zij dragen natuurlijk wel bij aan de druk op de bestaande voorzieningen.


=============================================================================

Sport- en Jeugdcluster Engelen  (december 2007)
Het college besluit een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de realisatie van een sport- en jeugdcluster op het sportcomplex in Engelen. In dit cluster  moet, naast de uitbreiding van de Jenaplanschool Antonius Abt uit Haverleij, plaats zijn voor de uitbreiding van de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Kanteel en Eijgenwijze en voor het jeugd- en jongerenwerk van De Schuilplaats in Engelen. Hiervoor wordt aansluiting en samenwerking gezocht met de voetbalclub F.C. Engelen.


De gemeente heeft een projectleider in de arm genomen die dit haalbaarheidsonderzoek zal laten uitvoeren. De basis voor dit onderzoek is mede het rapport Verkenning Sport- en Jeugdcluster Engelen. Dit rapport is door de betrokken partijen, w.o. onze FCE, eind juni aangeboden aan het College. Er is nog niets formeel besloten, maar dit is wel een belangrijke stap voorwaarts. Dit betekent dat de gemeente, o.a. met ons als bestuur, in gesprek zal gaan over de haalbaarheid, de wensen etc. Zodra e.e.a. zal leiden tot besluitvorming zullen de leden tijdig worden geïnformeerd en zal een extra Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven.

 

============================================================================

Ondertekening intentieovereenkomst 18 december 2008
Donderdag 18 dec. 2008 werd in de Oranje galerij op het stadhuis de intentieovereenkomst getekend door onze voorzitter Albert v.d. Wetering namens FC Engelen en door vertegenwoordigers van De Schuilplaats, Erik Kruisheer, Eigenwijze, Charlotte van Rooy, Kanteel, Hanneke de Rooy en basisschool Antonius Abt. Antoon van de VenIn zijn toespraak opperde wethouder Eigenman om de naam Sport en Jeugdcluster te wijzigen in Talentencluster, omdat de talenten in sport, school en buurt gekoppeld worden en zich kunnen ontwikkelen.
Wethouder Weterings merkte in zijn openingswoord op, dat het werkbezoek van B en W aan Engelen en Bokhoven op 20 juni 2007 voor de gemeente het startsein was om de nieuwe impulsen, ontstaan uit de Engelense gemeenschap, kansen te geven. Belangrijk hierbij was:
1. de ideeën die aangedragen werden, hadden c.q. hebben een groot draagvlak;
2. alle partners van het cluster zochten c.q. zoeken naar betere huisvesting;
3. de plannen sluiten aan bij de sportvisie van de gemeente om maatschappelijke organisaties en sportverenigingen te laten samenwerken.
Niet alleen in Engelen worden dit soort plannen ontplooid, maar ook rond OJC Rosmalen en OSC is men druk bezig. Emplina, BLC en CHC/RKJVV zijn de volgende verenigingen die de gemeente hoopt warm te krijgen voor een Sport en Jeugdcluster.
 

Na de openingswoorden van de beide wethouders kreeg Paul Buitenhek de gelegenheid om alle bestaande plannen met behulp van een PowerPoint presentatie voor de aanwezigen toe te lichten. Het luid applaus dat hij na afloop kreeg, gaf aan hoe goed en helder hij zijn verhaal bracht en hoe mooi de plannen eruitzien. Conclusie: als de plannen gerealiseerd zijn is het Talentencluster in Engelen uniek in Nederland en zal voor velen een voorbeeld zijn.

 

==============================================================================

Nog even puzzelen bij cluster Engelen

door onze correspondent Angela van den Dungen. donderdag 26 juni 2008

 

ENGELEN - De presentatie van de plannen voor een nieuw sport- en jeugdcluster in sportpark De Vutter in Engelen trok gisteravond weliswaar weinig inwoners, maar de betrokkenheid van omwonenden om mee te denken is groot. Vooral de te verwachten toename van de verkeersdruk rondom het sportpark baart de omwonenden zorgen.

Dit ondanks het vele denkwerk dat de projectgroep inmiddels heeft verricht over de verkeersproblematiek rondom het te realiseren cluster . De suggestie van Anja Poot, stedenbouwkundige bij de gemeente Den Bosch, om de circa 150 parkeerplaatsen aan de kant van het dorp, parallel aan Fuutlaan/Het Hoenderland te realiseren, kreeg van de omwonenden niet veel bijval. De aanwezigen pleitten ervoor de ontsluiting niet aan de kant van het dorp, maar aan de kant van De Vutter te realiseren. Met als gevolg minder verkeersoverlast en betere scheiding van verkeerstromen van fietsen en auto's om een veiligere toegang te waarborgen. Na de zomer zal er weer een inspraakavond zijn. Dan kunnen gemeente én omwonenden met een gedegen voorstel komen omtrent de verkeersperikelen. Zoals de plannen er nu liggen zal het multifunctionele cluster negen groepen van jenaplanschool Antonius Abt met speellokaal, twee groepen kinderopvang Dribbel, twee groepen buitenschoolse opvang Eijgenwijze/ Kanteel, en FC Engelen met zes kleedkamers, herbergen, evenals een gezamenlijke ruimte voor FC Engelen, De Schuilplaats en Eijgenwijze.

=================================================================================

 

Engelen krijgt 'talentencluster'

door onze correspondent Angela van den Dungen.

 

ENGELEN - Alle partijen die in het toekomstige sport- en jeugdcluster aan de Taling gaan huisvesten, hebben gisteren in het stadhuis een intentieovereenkomst getekend.

Een belangrijke stap vooruit om de voorzieningen en het sociale leven de nodige impuls te geven.

Jeugd- en jongerenopvang De Schuilplaats, Eigenwijze, FC-Engelen, Kanteel en Jenaplanschool Antonius Abt en de gemeente nemen deel aan het project. Het wordt een 'sportpunt' dat zeer laagdrempelig de mogelijkheid biedt voor sporten en dient als ontmoetingsplek.

Het unieke van dit sport- en jeugdcluster is dat het onderwijs zich erbij aansluit. "Het is een talentencluster waar onderwijs, sport en de buurt aan elkaar verbonden zijn", aldus wethouder Bart Eigenman.

Hij prees vooral de manier waarop alle partijen nu gezamenlijk optrekken en niet onafhankelijk naar mogelijkheden moeten zoeken om uit te breiden.

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan een stedenbouwkundig en een bouwkundig plan. De financiële haalbaarheid, het beheer en exploitatie zijn hiervan een onderdeel. Met de omwonenden is overleg over de verkeersafwikkeling.

In de zomer van 2011 zal alles gereed moeten zijn en kan Antonius Abt daar definitief een dependance vestigen.

 

=================================================================================

Sport- en Jeugdcluster Engelen
De bestuursraad Engelen heeft samen met voetbalvereniging FC Engelen, jeugd- en jongerenwerk De Schuilplaats en de buitenschoolse opvang Eigenwijze vorig jaar het initiatief genomen om de maatschappelijke voorzieningen in Engelen op te waarderen. Deze belangrijke kwaliteitsimpuls zal zijn vorm krijgen in het Sport- & Jeugdcluster Engelen.

Ook Kinderopvang Kanteel, kinderdagverblijf Dribbel en jenaplanschool Antonius Abt hebben zich hierbij aangesloten.

De gemeente en partijen willen door het tekenen van een intentieovereenkomst de hoofdlijnen en uitgangspunten voor de wijze van samenwerking vastleggen.

 

=================================================================================

Nieuw cluster Engelen wordt duurder

ENGELEN - Omdat burgemeester en wethouders vrezen voor bezwaren, zijn de plannen voor het sport- en onderwijscluster in Engelen aangepast. De kosten stijgen daardoor met ruim 1,2 miljoen euro tot bijna 6,5 miljoen euro. De gemeenteraad moet dinsdag instemmen met het benodigde extra krediet.

 

De afgelopen weken zijn wij met onze partners en de gemeente druk bezig geweest met het Sport- en Jeugdcluster. Het bestemmingsplan voor het Sport- en Jeugdcluster wordt dinsdag 23 februari in de gemeenteraad behandeld. Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dat betekent dat het dan juridisch mogelijk is om het Sport- en Jeugdcluster te realiseren. Daarbij gaat het om drie elementen:
1.het gebouw, met daarin de kantine en kleedkamers voor FC Engelen, Jeugd en Jongerenwerk De Schuilplaats en (les)lokalen voor de Jenaplanschool Antonius Abt, Dribbel / Eijgenwijze en Kanteel;
2.het buitenterrein, waaronder de kunstgrasvelden en de speelterreinen;
3.en de openbare buitenruimte, waaronder een nieuwe weg, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.
Alle partners hebben zich gezamenlijk de afgelopen periode, ondanks de carnaval, ingezet om de besluitvorming tot een succes te maken. We hebben daarvoor onder meer een brief naar alle leden van de gemeenteraad gestuurd, waarin we het maatschappelijk belang van het project nog eens onderstrepen. Op deze wijze hopen we gemeenteraad ervan te overtuigen dat ze het bestemmingsplan moeten vaststellen. Maar om dat te kunnen doen zullen ze extra krediet beschikbaar moeten stellen voor aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg op de Vutter. Deze weg is nodig, om verkeersoverleg op de Fuutlaan en het Hoenderland te voorkomen. Maar bij aanvang van het project was daar nog geen rekening mee gehouden.

Extra geld vragen aan een gemeenteraad is natuurlijk nooit leuk voor een college van burgemeester en wethouders. Maar toch zijn de verantwoordelijk wethouders Rodney Weterings en Bart Eigeman van mening dat het Sport- en Jeugdcluster in Engelen deze extra investering meer dan waard is. Zij zullen namens het college dan ook aan de gemeenteraad voorstellen om in de nieuwe begroting extra middelen te reserveren voor het project.

Spannend? Wij vinden het met z'n allen wel een beetje spannend. Al stelt de gemeente ons gerust; want iedereen is ervan overtuigd dat zo'n mooi project als het Sport- en Jeugdcluster er absoluut moet gaan komen. Na 23 februari weten we meer. En we beloven dat we dan heel snel daarna ook jullie zullen gaan informeren over de plannen. Alle partners vinden het van belang dat we aan iedereen die geïnteresseerd is, zo snel mogelijk onze plannen en ideeën laten zien. Maar we zijn daarbij wel afhankelijk van de gemeente, omdat is afgesproken niet eerder naar buiten te treden, dan dat de gemeenteraad met het bestemmingsplan heeft ingestemd.

Is dan alles in kannen en kruiken? Ja en nee. Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan, dan is daarmee de basis gelegd voor het project. Maar dan kan er nog niet direct worden gebouwd. Al is het maar, omdat de plannen nog niet klaar zijn. Momenteel zijn er alleen zogenaamde Voorlopige Ontwerpen gemaakt. De naam zegt het al: de plannen zijn voorlopig en nog niet definitief. Voordat de definitieve plannen worden gemaakt willen we iedereen informeren over de plannen, zodat er gelegenheid bestaat om goede ideeën nog mee te nemen. Hoe we dat gaan doen, zullen we uitleggen als we een informatieavond houden. Tot dan vragen we jullie nog even geduld; we zijn er bijna

 

================================================================================

 

 

"Informatiebijeenkomst Sport- en Jeugdcluster

Op woensdag 21 april organiseert de gemeente een informatieavond over het toekomstige Sport- en Jeugdcluster te Engelen. Dit Sport- en Jeugdcluster wordt gerealiseerd op het sportpark van de FC Engelen. In het gebouw komen voorzieningen voor het basisonderwijs, kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de FC Engelen. Daarnaast wordt ook het sportpark grotendeels opnieuw ingericht. Tijdens deze avond kunt u onder meer kennis nemen van het gebouw en het te vernieuwen sportpark.


De avond begint om 19.30 uur in de Engelenburcht, heuvel 18, te Engelen.

Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. U bent van harte welkom."

Bedankt en groeten, Godfried van den Braak
Stadsontwikkeling,  Afdeling projectmanagement

================================================================================

 

Raad keurt extra geld sportcluster Engelen goed

woensdag 26 mei 2010

DEN BOSCH - De Bossche gemeenteraad heeft deze week het voorstel om bijna 2,3 miljoen euro extra uit te geven aan het sport- en jeugdcluster in Engelen unaniem aangenomen. Het grootste bedrag, ruim 1,2 miljoen euro, gaat naar de aankoop van het eigendom van FC Engelen, de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en de herinrichting van het sportpark. Er is 680.000 euro vrijgemaakt voor de kinderopvang en 350.000 euro gaat naar energiebesparing en frisse scholen.

Het bedrag dat nu ter beschikking is gesteld komt bovenop de al eerder geplande investering van 5,2 miljoen euro. De bouw van het sportcluster in Engelen begint volgens planning eind dit jaar en duurt tot eind 2011. FC Engelen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs komen dan onder één dak.

 

=============================================================================

 

Uniek sport- en jeugdcluster in Engelen krijgt vorm

door onze correspondent
Angela van den ,Dungen

De informatieavond over het sport- en jeugdcluster woensdagavond in de Engelenburcht trok redelijk wat belangstelling. Volgens Godfried van den Braak, projectleidernamens de gemeente Den Bosch, wordt het een uniek project in Nederland. Zes partijen gaan gezamenlijk functioneren onder een dak: FC Engelen, kinderopvang Dribbel, buitenschoolse opvang (bso) Kanteel en Eijgewijze, De Schuilplaats en een dependance van Jenaplanschool Antonius Abt. Het clubhuis, speellokaal, groepsruimte bso en teamkamer worden multifunctioneel van opzet. Volgens een omwonende is er na schooltijd 'veel behoefte aan extra, speelruimte'. De vraag is ofkinderen uit de buurt ook welkom zijn. "Dat zal in goed overleg moeten gebeuren met de deelnemende partijen", antwoordt Van den Braak. De bestuurskamer, groepsruimten van de kinderopvang en de huiskamer van de Schuilplaats worden eigen ruimten. Voor de verlichting van de sportvelden is een lichthinderonderzoek gehouden. De lichtinterisiteit richting Het Hoenderland, Fuutlaan en De Vutter ligt volgens het onderzoek onder de normen van 'buitenstedelijk en landelijke woongebieden'. Van den Braak: "Dat neemt niet weg dat sommi- gen licht toch als storend ervaren. Wel zullen er andere lichtmasten komen die veel beter zijn afgesteld dan de huidige verlichting." De autoontsluiting van het park komt aan de Vutter en niet zoals eerder was beoogd aan Het Hoenderland en be Taling. "Op De Vutter wordt nu veel te hard gereden. Maak daar dan wel een 30-kilometer zone van", merkt een bewoner op.

De omwonenden spraken hun zorg uit over de veiligheid van het nieuwe complex. Op dit moment ervaren zij regelmatig overlast van hangjongeren. Volgens het plan zal het park gedeeltelijk door watergangen en hekwerk omsloten worden. De parkeerplaatsen krijgen verkeerstemmende maatregelen,dus racen kan hier niet. Het beheer van het complex komt nog aan de orde. Suggesties van de bewoners zoals een conciërge, een slagboom bij de inrit of toegangscodes worden hierin meegenomen. Van den Braak: "Maar het zal onmogelijk zijn het honderd procent veilig te maken."

Tot 25 mei ligt het plan nog ter inzage. Bij goedkeuring kan de bouwvergunning worden ·aangevraagd. Voor aanvang van de bouw komt er een noodontsluiting voor het bouwverkeer. De bouw start eind 2010 en de oplevering zal eind 2011 plaatsvinden, 'tegelijk met her 40-jarig bestaan van FC Engelen.

 

===========================================================================

 

Sport en jeugdcluster in Engelen
 

“het kloppende hart van Engelen”
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het bestemmingsplan “Sport en jeugdcluster in Engelen” door de deelnemende partijen en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Sport- en jeugdcluster bestaat uit voetbalvereniging FC Engelen, een dependance van Jenaplanschool Antonius Abt, kinderopvang, buitenschoolse opvang en de jongerenaccommodatie de Schuilplaats. Gezien de deelnemers mag het cluster volgens wethouder Eigeman ook “Talentencluster” genoemd worden. Als het plan ten uitvoer gebracht gaat worden dan heeft dat voor de voetbalvereniging ingrijpende, maar zeer positieve gevolgen:

1. Vervanging van bestaande gebouwen; deze bebouwen zullen geïntegreerd worden in de nieuwbouw van de basisschool en kinderopvang.
2. het huidige trainingsveld en veld 4 (pupillenveld) worden enigszins verplaatst en voorzien van kunstgras.
Het bestuur van FC Engelen hoopt in het komende voorjaar de definitieve plannen aan de leden te kunnen voorleggen.
De tekening hieronder geeft aan hoe het plan er ongeveer uit kan gaan zien.

 

 

============================================================================

 

Wederom belangrijke stap S&J-cluster

Bericht van voorzitter Albert van de Wetering van 25 mei jl aan de partners in het S&J-cluster:

"Vanavond is een historisch besluit genomen door de (nieuwe)gemeenteraad van 's-Hertogenbosch. Men heeft ingestemd met de financiering en verdere uitvoering van de plantontwikkeling sport- &jeugdcluster Engelen. Dit betekent concreet; het Cluster gaat er komen. Nog een kleine formele hobbel is de ledenraad FC Engelen, maar gezien de reactie bij de presentatie in april verwacht ik hier geen problemen.

Dit was de eerste formele besluitvorming van de nieuwe wethouder Huib van Olden die als coördinerend wethouder het woord voerde n.a.v. een vraag uit de Raad van het Rosmalens Belang. Hij was op een voortreffelijke manier aan de voorzijde gesouffleerd door Bart, Rodney en natuurlijk de projectleiders vanuit de gemeente. Hij laveerde het voorstel zonder verdere problemen door de besluitvorming. De Raadscie MO had vorige week al ingestemd met een positief advies.

Ik wil daarom alle betrokken partners feliciteren met dit belangrijke besluit. Even genieten van dit glorieuze moment voor ons en de gemeenschap Engelen. Vanaf morgen met z'n allen de schouders er onder, er moet nog heel veel werk worden verzet in korte tijd. Dit heb ik er graag voor over en ik weet zeker jullie ook."

 

Bron: FC Engelen
 

==============================================================================

 

16-9-2010.
Maandag zijn wij allemaal onaangenaam verrast met grote bergen zand aan de westzijde van veld 3 (zie foto's). Zonder kennisgeving vooraf zijn er proefsleuven gegraven in veld 3. Deze proefsleuven zijn onderdeel van archeologisch vooronderzoek. Daarmee wordt bepaald of er een uitgebreid archeologisch onderzoek nodig is alvorens ergens gebouwd kan gaan worden.

graafwerkzaamheden1graafwerkzaamheden2graafwerkzaamheden3

Maar u vraagt zich misschien af of er dan al gebouwd zal gaan worden? Is er dan al definitief besloten dat de nieuwbouw voor het sport- en jeugdcluster doorgaat? Het antwoord op deze vragen is nee. Er is nog geen besluit genomen om te gaan bouwen. Dus hebben wij, als bestuur van FC Engelen, aan de gemeente gevraagd, hoe het dan kan dat er toch archeologisch vooronderzoek wordt gedaan? En of het niet wat zorgvuldiger kan? Want het trainingsveld is wel een stuk kleiner geworden.

Helaas konden we daar geen helder antwoord op krijgen. Ergens is er in de planning iets mis gegaan. Het onderzoek had eigenlijk pas gemogen, nadat u, leden van FC Engelen, in heeft gestemd met de definitieve plannen. Daarvoor is een bijzondere Algemene Ledenvergadering in voorbereiding (houd daarvoor de berichtgeving via de website goed in de gaten).

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben kunnen uitleggen wat er aan de hand is en rekenen op uw begrip.
Met sportieve groet, namens het bestuur,
secretaris,  Steven Hommersom

Bron FC Engelen

=============================================================================

Nader archeologisch onderzoek; Voetbal in de ijzertijd

Een project als het Sport en jeugdcluster op ons FCE complex heeft vele aspecten, uitdagingen en verrassingen. Zoals velen van jullie zullen hebben gemerkt is in september een archeologische vooronderzoek geweest op ons complex. Dit heeft plaats gevonden in de voorbereiding van een definitieve start van de nieuwbouw. Nu blijkt uit dit vooronderzoek dat paalresten en restsporen uit de ijzertijd zijn gevonden. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Toen speelde men al voetbal met houten doelpalen! Dit heeft tot gevolg dat de archeologische dienst van de gemeente, in de periode van 1-12 november, dit nader in kaart wil brengen en een volledig archeologisch onderzoek gaan uitvoeren. Hiervoor zal aanvullend graafwerk plaats vinden. Op maandag 1 november start de opgraving voor het archeologisch onderzoek. Het blijkt overigens alleen het deel te betreffen waar onze nieuwe kleedkamers zijn gepland (dus het diepere stuk van het gebouw) en niet de oppervlakte van het totale gebouw. Indien wij als bestuur hiertoe geen toestemming verlenen, riskeren wij een vertraging van 6-8 weken. Met als gevolg dat de totale planning onderuit gaat. Per saldo is ons complex dan niet in augustus 2011 gereed of het project zal met een jaar worden uitgesteld. Dat is in onze ogen niet acceptabel. In verband met deze onvoorziene omstandigheden heeft het bestuur deze week besloten hiertoe toestemming te verlenen aan de gemeente.
Wij als bestuur willen benadrukken dat deze graafwerkzaamheden geen invloed mogen hebben op jullie beslissing tijdens de formele besluitvorming van onze Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 9 november a.s. Al voelt het misschien wel zo. De gemeente heeft ons toegezegd, indien onverhoopt een andere beslissing valt in de BALV, de oude toestand wordt hersteld.

Namens het bestuur,   de voorzitter

Bron FC Engelen

=============================================================================

 

Engelen kijkt uit naar toekomst

maandag 29 november 2010

 

De tekeningen van het toekomstige nieuwbouwcomplex in Engelen hangen met uitgebreide beschrijvingen in de kantine van FC Engelen, met als naam 'sport- & jeugdcluster'. "Het complex moet hier in augustus 2011 helemaal klaar zijn", legt FC Engelenvoorzitter Albert van de Wetering trots uit. "Dat gaat zeker lukken." Het nieuwe complex gaat niet alleen de plaatselijke FC herbergen, maar zal ook onderdak bieden aan onder meer buitenschoolse opvang, een jongerencentrum en een Jenaplanschool. "Van de komst van die kinderen kunnen wij ook profiteren.

 

 

=============================================================================

 

Historisch JA tijdens BLV voor S&J cluster

Tijdens de bijzondere ledenvergadering is vanavond unaniem groen licht gegeven aan het bestuur voor voortzetting van het S&J cluster en werd ingestemd met het gevoerde beleid tot nu toe. Met dit besluit hebben de leden ingestemd dat de samenwerkingsovereenkomst mag worden getekend en dat de schop op korte termijn in de grond kan. Inmiddels is ook bekend dat het nader archeologisch onderzoek geen bijzonderheden heeft opgeleverd, waardoor snel met de voorbereidingen kan worden begonnen.

Na een toelichting van Paul Buitenhek t.a.v. de nieuwbouw en terrein, Marco van Maaren t.a.v. de financiële aspecten, Jos van de Wouw die als een van het bestuur onafhankelijk adviseur de juridische aspecten heeft bekeken en heeft geadviseerd, Paul van der Kraan namens de Raad van Bestuur (zie hierna) en tot slot Steven Hommerson die uitleg gaf over de stemprocedure, werd door voorzitter Albert vd Wetering de stemming geleid en voltrokken.

Naast de digitale stemmers (via de website en mail) en op schrift werd ook door alle aanwezigen volmondig en overtuigend 'ja' gestemd. Totaal rond de 130 stemmers. Niet 1 tegenstemmer! Dat zegt niet alleen iets over het mooie van de plannen an sich, doch eveneens over de professionele en uiterst zorgvuldige wijze waarop het bestuur de voorbereidende fase heeft doorlopen. Paul van der Kraan vroeg namens de Raad van Bestuur dan ook applaus voor hun inspanningen, aan welke oproep enthousiast gehoor werd gegeven. Diezelfde RvB deed 5 aanbevelingen die door het bestuur worden meegenomen. Op verzoek van de ledenvergadering is afgesproken dat die adviezen als bijlage aan het conceptbesluit worden toegevoegd.

Bron FC engelen

 

==============================================================================

 

 We gaan echt van start met het talentencluster Engelen

ENGELEN - De bouw van het Sport- en jeugdcluster in Engelen gaat nu echt van start. Alle partijen tekenden zaterdagochtend de samenwerkingsbijeenkomst.

Dat gebeurde in het bijzijn van drie Bossche wethouders: Huib van Olden (CDA, sport), Bart Eigeman (GroenLinks, jongeren) en oud-sportwethouder Rodney Weterings (PvdA), die de voorbereidingen van het plan heeft begeleid als wethouder. In het Sport en - jeugdcluster - ook wel talentencluster genoemd - komen vijf partijen samen: voetbalclub FC Engelen, basisschool Antonius Abt, jongerenwerk De Schuilplaats, kinderopvang Kanteel en kinderdagverblijf Dribbel. De planning van de gemeente Den Bosch is dat het cluster na de zomer van 2011 al wordt opgeleverd op sportpark De Vutter

meer informatie:  Sport en Jeugdcluster Engelen

 

 

ENGELEN - Het Bossche college van burgemeester en wethouders vaardigde maar liefst drie wethouders af naar de officiële bouwstart van het Sport- en Jeugdcluster in Engelen.

Huib van Olden (CDA, sport), Bart Eigeman (GroenLinks, jongeren) en de vorige wethouder van sport, Rodney Weterings (PvdA) waren zaterdagochtend te vinden op sportpark De Vutter. In tijden van forse bezuinigingen is het immers maar wat leuk om stil te staan bij een mooie, nieuwe voorziening voor de jeugd van Engelen

 

Het gaat goed met de Jeugd- en Sportcluster in Engelen

Het samenwerkingsconvenant is ondertekend

 

Zaterdag 18 december 2010 was het dan eindelijk zover. De samenwerkende partijen – die gezamenlijk gebruik gaan maken van de jeugd- en sportcluster Engelen – zouden officieel het samenwerkingsconvenant tekenen en tevens zou er weer een letterlijke mijlpaal worden geslagen.

 

In een sfeervolle en redelijk gevulde sportcafe van de Sporthal Engelen werden de gasten verwelkomd door Godfried van den Braak de gemeentelijk projectleider. Deze memoreerde het begin van deze cluster, waarbij met een grote medewerking van de toenmalige voorzitter van de Bestuursraad dhr. Jan Janssens, gezocht ging worden naar een mogelijkheid om enerzijds FC Engelen uit te breiden en anderzijds veel meer partijen bij dit project te betrekken, waardoor er een multifunctioneel complex ging ontstaan. Hierbij gold natuurlijk ook dat de voormalige directeur van Antonius Abt,  Anton van der Ven, het project vanaf het begin steunde. Vooral ook omdat hiermee het ruimtegebrek van deze snelgroeiende school kon worden opgelost. Beiden waren samen met de voormalige wethouder Sport, Rodney Weterings natuurlijk prominent aanwezig op deze mooie winterochtend.

 

En natuurlijk niet te vergeten de goede samenwerking tussen projectleiders, gemeente en omwonenden. Hierdoor kregen de omwonenden ruimschoots de gelegenheid om de plannen goed te bekijken en waar nodig aanpassingen te doen. Een schoolvoorbeeld hoe en dergelijk project een goed draagvlak kan krijgen. In de volgende Tweeterp meer informatie

 

 

=============================================================================

 

 

 

 

 

 

Recente foto's bouw

 
 

Bouwplan

  • Grondwerken
  • Fundering
  • opbouw werkzaamheden
  • Begane vloer
  • 1e verdieping
  • Dak werkzaamheden
  • Binnenwerk
  • Buitenwerkzaamheden